ผู้ว่าการรัฐบอกให้กระชับการควบคุมอาหารกลางวันของโรงเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นได้มีการจัดส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวในจังหวัดนั้น ๆ

แนวทางหนึ่งเรียกร้องให้โรงเรียนได้รับโปรแกรม School School Lunch (TSL) ซึ่งได้รับการออกแบบร่วมกันโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติซึ่งได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่โปรแกรม TSL

ในกรณีที่โรงเรียนซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วยเงินทุนให้โรงเรียนควรสนับสนุนให้ผู้ปกครองกลุ่มแม่บ้านหรืออาสาสมัครหันไปตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบหรือการเตรียมอาหารกลางวัน

เพื่อความโปร่งใสโรงเรียนควรระบุรายการวัสดุที่ใช้ในแต่ละวันในการเตรียมอาหารและประกาศรายสัปดาห์หรือรายเดือน

การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมอาหารกลางวันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและต้องมีการหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารที่จัดหามา

เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติที่ถูกกล่าวหาผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันต้องสั่งการสอบสวนทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและลงโทษผู้กระทำผิด